Avís Legal     /     EXERCICI DE DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS: (continuació)

Dret d'Accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:
- Les finalitats del tractament.
- Les categories de dades que es tracti.
- El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:
- El tractament sigui il·lícit.
- L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
- Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats.
- L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
- Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:
- Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
- Per complir una obligació jurídica del Responsable.
- Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
- Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es base en:
- El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.
- L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:
- Sigui tècnicament impossible la transmissió.
- Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
- El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base en:
- Màrqueting directe.
- Elaboració de perfils.
- Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.
- Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.

Dret d'oposició

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:
- Rendiment professional.
- Situació econòmica.
- Salut.
- Preferències o interessos personals.
- Fiabilitat.
- Comportament.
- Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es base únicament en un tractament automatitzat:
- L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
- L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
- El consentiment explícit de l'interessat.
- Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:
- El consentiment explícit de l'interessat.
- Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
- Un tractament fonamentat en la legislació vigent.